19/11/2017

زمینه‌های تاریخی و فکری استحاله فرهنگی در ایران (2)

شرق کوردستان، از ایلام گرفته تا ماكو جزو مناطقی است كه سیاست‌های رژیم به شیوه‌یی خاص و برنامه‌ریزی‌شده پیاده می‌گردد...

چرا هویت كُردی در معرض نابودی است؟

فاشیسم به خلق کُرد،ترك، فارس، عرب و هیچ خلق دیگری خدمت نمی‌نماید. می‌بایست این حقیقت به درستی بر همگان عیان گردیده و در برابر آن مبارزه نمود...

فرهنگ و سرنوشت

همانگونه كه هر موجود زنده ای با اتکا بر استخوان و اسکلت بدنش قادر به ایستادن بر پاهای خویش است، جامعه نیز از طریق مبانی فرهنگ مادی و معنوی خودویژه ی خویش قادر به استحكام بدنه ی خود و استمرار حیات است

فریاد سوزان

فریاد فریناز ضربه‌یی گشت بر ذهنیت مردس...

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]