24/11/2017

عادی‌شدن به معنای مشمولیت قانونی تمامی تشکیلات KCK است

لازم است خود شخصا کنگره‌ی وسیعی را برپا کرده و اعلان کنم که مبارزه‌ی مسلحانه در برابر ترکیه را به پایان می‌رسانیم...

برساخت یک زندگی اقتصادی, اجتماعی و زیبایی‌شناختی

زن می‌تواند خود را از بردگی پنج هزار ساله برهاند. طلسم فاشیسم مرد را شکستم. هنوز هم بر روی آنها به تامل می‌پردازم...

ما فراروی چپ سرکوب‌گشته را می‌گشاییم

در 900 سال اخیر به رغم تمایزات مذهبی‌مان با هم زندگی می‌کنیم. مدرنیته‌ی کاپیتالیست در مراحل اخیر...

با مدنی‌کردن جامعه, دولت را وادار به حل خواهیم کرد

دویست سال است مابین کوردها و ترک‌ها از ž...

دیدار با رهبری » آخرین اضافه ‌ شده ‌ ها

با مدنی‌کردن جامعه, دولت را وادار به حل خواهیم کرد

عادی‌شدن به معنای مشمولیت قانونی تمامی تشکیلات KCK است

برساخت یک زندگی اقتصادی, اجتماعی و زیبایی‌شناختی

ما فراروی چپ سرکوب‌گشته را می‌گشاییم

مبارزه‌ی سیاسی و میهن‌دوستی, پاسداری از تاریخ و خاک است

کوردها حق ابراز و مدیریت آزادانه‌ی خود را دارند

با تحقق صلح کورد ـ ترک به سوی صلح حقیقی خواهیم رفت

اوجالان: دولت ترکیه باید برای پیشبرد صلح عجله کند

چاره یابی مشکل کرد در ترکیه، به معنی دگرگونی استاتوی کردها در دیگر کشورهاست. با این عقیده جشن نوروز را 

اگر چاره یابی قانون اساسی پیشبرد نیابد، خلق حق دارد که از خود مقاومت نشان دهد!

آخرین دفاعیه ام مانیفستوی رهایی خاورمیانه می باشد

دو راه در پیشرو داریم: چارهیابی قانون اساسی و جنگ انقلابی خلق

برای اینکه چارهیابی [بر اساس] قانون اساسی را پیشبرد دهم KCK، باید با تدارک جنگ انقلابی خلق حمایت و مساعدت ن&

AKP با تصفیه کردن جنبش سیاسی کردها درصدد چاره یابی مشکل کردها است

قدرت حاکم هیچ ارتباطی با اسلام ندارد، عبادتش نیز جعلی و ظاهری است!

در این مرحله کردها در مجادله هستی و نیستی بسر می برند!

در آستانه فصل تابستان، مواردی با اهمیتی تاریخی را برای نخستین بار تجربه خواهیم کرد

نه بهار اعراب بلکه بهار خلقها به مرکزیت کردستان است

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]