24/11/2017

بدون آزادی رهبری, منزوی‌سازی پایان نخواهد یافت

انجام برخی دیدارهای گاه و بی‌گاه، بدین مفهوم نیست که 17 سال سیاست منزوی‌سازی سنگین انجام نشده است...

 

 

 

 

 

 

م. دلیلا

 

بیش از سه‌ ماه است سیاست منزوی‌سازی بر رهبر خلق کورد اجرا می‌‌گردد. چهار سال است که اجازه‌ی دیدار با وکلا و خانواده‌ی خود را ندارد. این وضعیت کاملاَ برخوردی گروگان‌گیری می‌باشد. در حقیقت 17سال است که در زندان انفرادی همچون یک گروگان, زندانی است. اگر چه پنچ زندانی دیگر هم در جزیره‌ی امرالی می‌باشند، اما اساسا, امرالی زندانی است که جنگ ویژه‌ و روانی در آن اجرا می‌شود. یعنی به‌طور مداوم تهدید و سیاست شانتاژ (باجگیری) بر رهبر خلق کورد اعمال می‌گردد. رهبر خلق کورد ، جنبش آزادی‌خواه و خلق کورد نیز بر این امر واقف‌اند. رفتارهایی که با رهبر خلق کورد صورت می‌گیرند، اثبات‌گر آن است که در مورد مساله‌ی کورد, ذهنیت تغییر نکرده و بر "سیاست لاینحلی" پافشاری می‌شود. تا زمانی که رفتاری صحیح با رهبر خلق کورد صورت گیرد و آزادی ایشان محقق گردد، تغییر این ذهنیت و سیاست امکان‌پذیر نیست.

تاکنون، ‌دیدارهای صورت‌گرفته با رهبر خلق کورد نیز به‌صورت یک ابزار جنگ روانی درآورده شده. چرا که تابحال در شرایط آزادانه, دیداری صورت نگرفته است؛ هر دیدار یا در نتیجه‌ی یک سیاست جنگ روانی انجام گرفته یا انجام نگرفته است. به همین دلیل, منزوی‌سازی 17 سال است که ادامه داشته و تنها یک روز هم از سیاست منزوی‌سازی صرف‌نظر نشده‌ است.

کسی که در امرالی به گروگان گرفته شده، شخصی عادی نیست؛ رهبر سیاسی خلق کورد می‌باشد. به همین علت, نمی‌توان با معیارهای رفتار با هر فرد دیگری ارزیابی نمود. اگر بیش از 17سال است که هنوز حتی یک روز هم دست از جنگ ویژه و روانی برداشته نشده، این به معنای دشمنی با خلق کورد می‌باشد. در حال حاضر نیز سیاست دولت متکی بر دشمنی با کوردهاست. این نیز نمایانگر آن می‌باشد که هنوز در سیاست نسل‌کشی فرهنگی, انصرافی صورت نگرفته است. اگر بدین شکل, به برخوردها و اعمال اجراشده در امرالی تابحال ننگریم، ارزیابی صحیحی انجام نخواهد گرفت. تا به امروز یک لحظه هم سیاست منزوی‌کردن متوقف نشده است. حتی یک روز جنگ روانی و ویژه متوقف نشده. انجام برخی دیدارهای گاه و بی‌گاه، بدین مفهوم نیست که 17 سال سیاست منزوی‌سازی سنگین انجام نشده است. در هنگام انجام آن دیدارها نیز, منزوی‌سازی و سیاست جنگ ویژه اجرا می‌گردید. جواب پرسش اینکه چرا در مساله‌ی كورد گام‌های چاره‌ساز برداشته نمی‌شود، همین می‌باشد. بدون احقاق آزادی رهبر خلق کورد و بدون انجام دیدار و مذاکرات طرفین در شرایط آزادانه، تجرید رفع نخواهد شد. بنابراین, دیدارهای گاه و بی گاه برخی نمایندگان از امرالی، در طول سال چند هفته یک بار دیدار خانواده از امرالی، بدین معنا نیست که در مدت انجام این دیدارها تجرید اعمال نمی‌گردد. اگر از این دیدگاه به منزوی‌سازی نگریسته نشود،‌ نه انزوا لغو خواهد شد و نه در حل مساله‌ی کورد گامی برداشته خواهد شد. کسانی که از درک این عاجز بمانند، هم از شناخت دولت ترک و هم از شناخت مساله‌ی کورد محروم خواهند بود.

به همین جهت, در این شرایط تجرید, اگر دیدارهای انجام‌گرفته همچون لغو سیاست منزوی‌سازی و یا درجریان‌بودن مرحله [ی حل] پنداشته شود, یک غفلت و فریب خواهد بود. در واقع, به همین دلیل است که این فریب از میان برداشته نشده، مرحله‌ی چاره‌یابی نیز شکل نگرفته و هیچ گامی برداشته نمی‌شود. تا زمانی که رفع منزوی‌سازی همچون آزدای رهبری،‌ دیدارهای آزادانه و انجام مذاکرات درک نگردد، نه سیاست منزوی‌سازی لغو خواهد شد، نه مرحله‌یی به نام مرحله‌ی حل شکل خواهد گرفت. از این رو, دیگر لغو تجرید به‌معنای ازمیان‌برداشتن آن نیست, زیرا تا زمانی که رهبر خلق کورد آزاد نگردد، سیاست منزوی‌سازی نیز رفع نخواهد شد. منزوی‌کردن رهبر خلق کورد، یعنی گروگان‌گیری وی, به‌معنای منزوی‌سازی و گروگان‌گرفتن یک ملت می‌باشد. خلق کورد 17 سال است این رنج را تحمل می‌کند. این رنج در همان حال, خشم خلق کورد نیز می‌باشد. حقیقتاَ خلق کورد در هر فرصتی در مقابل دولت ترک که این رهبر را به گروگان گرفته، خشم و تنفر خود را نشان داده است. ولی دولت ترک و حکومت‌های آن، هنوز نسبت به این وضعیت خود را به نفهمی می‌زنند. خلق کورد دیر یا زود هر طوری باشد بسیار آشکارانه این را به دولت ترک خواهد قبولاند.

جنبش آزادیخواه خلق کورد در بیانیه‌ و ارزیابی‌هایش پس از انتخابات، آشکار ساخت که وضعیت اسارت رهبر خلق کورد را نخواهد پذیرفت. در این بیانیه‌ها تاکید شده دیدارهایی که تابحال جهت تشریح حل مساله از طریق گزینه‌های دمکراتیک صورت گرفته الزامی بوده و پس از آنها هر چیزی آشکار گشته است. به خصوص پس از اعلامیه‌ی "دولمه‌باغچه" دیگر ممکن نیست که گذشته تکرار شود. در حالی که خلق کورد جهت آزادی رهبر آپو در هر جایی در حال قیام می‌باشد. این واقعیت، نماینگر آن است که  خلق کورد و نیروهای دموکراسی‌طلب دریافته‌اند که هم لغو سیاست منزوی‌سازی و هم آغاز یک مرحله در راستای حل مساله‌ی کورد، با آزادی رهبر خلق کورد میسر خواهد بود. این در حالی است که در بیانیه‌ها تاکید شده که از این پس, انجام دیدارهای گاه و بی‌ گاه جنگ ویژه، هیچ معنایی دربر نخواهد داشت.

دولت ترک تابحال, دل‌بخواهانه و در صورت لزوم اجازه به انجام دیدار داده و وقتی هم به مصلحتش نبوده اجازه نداده است. رهبر آپو و جنبش آزادیخواه خلق کورد جهت ایجاد مفهوم و درکی مبتنی امکان‌پذیربودن راه‌حلی از طریق دیالوگ و دموکراسی، در مقابل سیاست‌های جنگ ویژه‌ی حکومتِ AKP (حزب عدالت و توسعه) صبورانه عمل نموده‌اند. همچنین مفهوم و ادراکی را مبنی بر ضرورت حل مساله‌ِی کورد و امکان چاره‌یابی آن از طریق راهکارهای دموکراتیک به‌وجود آورده‌اند. در نیتجه‌ی این صبر، توافق دولمه‌باغچه صورت گرفته است. این, گذار از یک همتا بود. هر چقدر هم طیب اردوغان مصرانه منکر آن شود نیز، توافق دولمه‌باخچه صورت گرفته است. آنچه که از این پس باید انجام گیرد، از اینجا آغاز گشته و به انجام مذاکرات در شرایط آزاد با رهبر خلق کورد بینجامد. هر کس نیز تقدیر خواهد نمود که, وقتی آزادی یک خلق در میان است، شرایط آزاد مذاکره‌کننده‌ی اصلی که این موضوع را در مذاکرات مطرح خواهد نمود، شرط می‌باشد. لذا بایستی در شریطی آزاد، با هر کس و در هر زمانی که بخواهد بتواند صحبت نماید. بدون انجام مزاکرات در شرایط آزادانه، نه می‌توان از مذاکرات بحث نمود و نه از اینکه گامی در راستای حل مساله‌ی کرد برداشته شده است.

جهت حل مساله‌ی کورد در مذاکرات، شرایط آزاد یک ضرورت می‌باشد. در صورت نبود این شرایط و امکان انجام دیدارهای آزادانه با هر کسی، مذاکره و دیدارهای رهبر آپو‌ نمی‌توانند سالم باشند. از این منظر، جهت حفظ احترام مذاکره‌کننده‌ی اصلی هم که باشد، رهبر آپو باید آزاد گردد. عدم درک این بی‌عاری است. اگر می‌خواهند در مورد مساله‌ی کرد جدی باشند، فوراَ این رهبر در شرایطی آزاد قرار گیرد. بایستی شرایطی مهیا گردد که بتواند در آن مذاکره انجام دهد. تا این کار صورت نگیرد، نه مرحله‌ی حل در میان خواهد بود، و نه می‌توان از لغو سیاست منزوی‌سازی بحث نمود.

اگر از پروسه‌ی چاره‌یابی بحثی به‌میان خواهد آمد، هر کس باید جدی باشد. ابتدا باید وضعیت مذاکره‌کننده‌ی اصلی مورد گفتگو قرار گیرد. در غیر این صورت, اصرار بر انجام سیاست لاینحلی تکراری گذشته، به‌معنای ازبین‌بردن زمینه‌ی رشدیافته در راستای حل مساله‌ و خنثی‌سازی آن خواهد بود. این را نیز در وهله‌ی نخست, رهبر آپو نخواهد پذیرفت. از این نظر هیچ کس در تلاش فریب دیگری نباشد. دولت نیز در تکاپوی فریب کسی نباشد. چون بدون آزادی رهبر خلق کورد نه مذاکراتی صورت خواهد گرفت و نه راه‌حلی. رفت و آمد به جزیره‌ی امرالی به مانند گذشته پیش از هر چیز, بی‌احترامی است به همه‌ی تلاش‌هایی که رهبر خلق کورد تا کنون انجام داده و صبری که از خود نشان داده. بدون آزادی رهبر‌آپو هیچ کس نخواهد توانست مشکل را حل نماید. چون جهت چاره‌یابی پیشرفتی را به همراه نخواهد آورد. از این رو, نخست خلق کورد و تمامی نیروهای دموکراسی‌طلب در راستای آزادسازی رهبر‌آپو باید دست به تظاهرات بزنند. منزوی‌سازی،‌ بدون آزادی لغو نخواهد شد. برای همین, عملیات و مبارزات باید معطوف به آزادی رهبر آپو و انجام مذاکرات در شرایطی آزادانه باشد.

جلال دوغان, نماینده‌ی HDP (حزب دموکراتیک حلق‌ها) پس از دیدار با طیب اردوغان اظهار داشت که «احساس نمودم گرایش به تداوم مرحله‌ی چاره‌یابی ‌دارد.» این برداشت از این جنبه صحت دارد که طیب اردوغان سال‌ها در این دیدارها چه مقصودی داشته،‌ شاید با قصدی شبیه به آن, خواستار تکرار گذشته باشد. برخلاف تصور، نه‌تنها جهت حل مساله‌ی کورد،‌ بلکه با هدف ازمیان‌برداشتن شرایط حل آن، از این پس نیز شاید خواستار سیاستی در راستای واردساختن ضربات سنگین در فرصتی مناسب و فکری مبنی بر تصفیه‌کردن باشد. یعنی رفت و آمد به امرالی صورت گیرد، اما در حل مساله‌ی کورد گامی برداشته نشود. آشکار است که این نه از ذهنیت چاره‌یابی است و نه مرحله‌ی حل. از این رو, در بیانیه‌های جنبش آزادیخواه خلق کورد به‌طور آشکار آمده است که از این پس, تکرار گذشته ناممکن بوده، بلکه تداوم مذاکرات در شرایطی آزادانه از طرف رهبر آپو, انتقال نتایج این مذاکرات به پارلمان ترکیه و مبدل‌ساختن آن به نرم‌های قانونی و قانون اساسی, همچنین عملی‌ساختن آنها نیز تنها در شرایط "آتش‌بسی پایدار" امکان‌پذیر خواهد بود. در غیر این صورت, با بیان اینکه ما خواستار تداوم مرحله‌ی چاره‌یابی هستیم، اعمال و سیاست‌‌های گذشته نیز تکرار گردد، بدین معناست که هیچ سخنی گفته نشده است.

 

 

تراژدی محیط زیست در ایران (4)

وزارتی که خود بانی سدسازی که منشاء ریزگردهاست، نمی‌گذارد اطلاعاتش به‌دست دیگران بیفتد. پس اعتراضات ...

این وطن را به یقین دوباره وطن كنیم!

درد جامعه گاه زخم عمیقی است با ناله‌یی سخت فروخورده در گلو. و درد جامعه‌ی كورد همواره چیزی بوده از همین مایه...

هر کورد آزاده‌، یک ضد بسیج است

بسیج حرکتی ضد فرهنگی، ضد اجتماعی و ضد اخلاقی است که‌ در راستای ایجاد سلطه‌ی‌ مطلق نظام بر فرد و جامعه‌ی‌ کوردستان و ایران عمل می‌کند...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]