17/12/2017

14 جولای نقطه عطفی در تاریخ مبارزه آزادی کردستان می باشد

. این مبارزه تا تامین آزادی رهبریمان و خلقمان با روح فدائیانه 14 جولای ارتقا ادامه خواهد یافت

14 جولای سی و یکمین سالروز مقاومت روزه مرگ این مقاومت بزرگ شهیدان پیشگام جاودان، رفقای همراه کمال پیر، خیری دورمش، عاکف یلماز، و علی چیچک را  با احترام و دیده منت یاد کرده، و به سوگندمان در برابر شهیدان در به پیروزی رساندن دعوی مقدس آزادی خلق مان، متعهد خواهیم ماند.  

روز 14 جولای روز مقاومت بزرگ روزه مرگ، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه آزادی کردستان میباشد. رژیم کودتای نظامی فاشیست استعمارگر که هنوز امیدهای آزادی کردستان بتازگی سبز شده بود، کادرهای پیشاهنگ PKK را تحت اسارت گرفته و بر این اساس درصدد تسلیمگیری و شکست شخصیتی بودند. زندان نظامی دیاربکر که از کادرهای PKK پر شده بود، برای تسلیم گرفتن مبارزان و خلق کرد که به این دعوی سمپاتی نشان داده سیستم شکنجه و سرکوب و منکوبی وحشتناک را گسترش داده که نمونهاش کمیاب بوده است. ادغام شکنجه آزمون عثمانی و کنترگریلا، رژیم نظامی فاشیست 12 ایلول تحمل هر لحظه و ثانیه زندگی را برای دستگیر شدگان در وضعیتی دشوار قرار داده بود. در این شرایط کادرهای پیشاهنگ PKK یا بایستی تسلیم شده و همراه با این تسلیمیت امیدهای خلق کرد نیز که در حال زنده شدن بود یک بار دیگر نابود میشد یا هم به بهای مرگ با انتخاب راه مقاومت امیدهای آزاد خلق کردستان زنده میشد. این همزمان نیز در شخص خلق کردستان در وهله اول خلق ترک به معنای نیرومندی بیشتر امیدهای آزادی خلقهای دیگر خاورمیانه میبود.

تصمیم به مقاومت در محیطی که گسست از رهبر آپو، PKK، خلق و دعوی آزادی آن تحمیل میشد، تحمیل خیانت، و در زمانی که مقاومت انقلابی در ترکیه به نقطه پایان رسیده بود، اعدام کردنها و به رگبار بستنها، تخریب سازماندهی تودهها با سرکوب و منکوب، فقط و فقط با اعتقادی راسخ به دعوی آزادی، رهبری، شهیدان، خلق، تاریخ و آینده ممکن بود. این اعتقاد تمثیل نقطه اوج خود را در مقاومت 14 جولای مییابد. مقاومتگران 14 جولای حتی  نتوانسته حرف مقاومت را به هیچ کسی بگویند، در محیطی که روحهایشان در ترس و هراس منکوب شده، آگاهیشان منحرف گشته، عادتا حافظههایشان پاک شده و در شرایط بیامان و دشوار، که دشمن گفت که یک بار دیگر نیز کاملا "موفق شدم"، عملیاتی را آغاز کرده که شکستی تاریخی را بر دشمن وارد ساخت. بدین معنی تصمیم مقاومت 14 جولای، امروز بیشتر از هر زمان دیگر به معنای حزبی شدن، ایستار ملیتانی، خلق شدن و تصمیم مقاومتی فدائیانه بر اساس خط مشی دفاع مشروع میباشد. که این تصمیمگیری بایستی با ژرفای بیشتر گسترش یابد.  

مقاومت 14 جولای در برابر مسئولیت پذیری اخلاقی و سیاسی، رهبری، PKK، شهیدان و دعوی آزادی خلق و آینده به نقطه اوج رسیده بود. در شرایط بیامانترین سلولهای انفرادی به بهای زندگیشان برای حفظ و پیشبرد ایدئالها که به آن پایبند بودند، یک یک به شهادت رسیده رفقای همراه کمال پیر، محمد خیری دورمش، عاکف یلماز، و علی چیچک با این عملیاتهای تاریخی خود سنت مقاومت حزبمان PKK ، ایستار در زندگی، منش سازمانی، طرز فعالیت، اخلاق و روح فدایی را شکل دادند و با خون و جانشان این مانیفستو را نوشتند. ملیتانی و مقاومتگری PKK به اثبات رسانده است که تحت هر شرایطی قادر به مقاومت و کسب پیروزی است.

حزبمان PKK مقاومت روزه مرگ بزرگ و یاد  قهرمانان را برای خود همچون دلیل مبارزه، مقاومت و زندگی پذیرفته و تحت هر شریطی، دادن پاسخگویی درست به یادمان  آنها را به شکل اساسیترین انگیزه برای موجودیت و آینده در آورده است. نخستین معنای مبارزهای که به رهبری، رهبر آپو از 31 سال پیش بدین سو پیوسته و هر دم ادامه داشته این میباشد.

مقاومتگری 14 جولای را فقط گریلاهای آزادی کردستان زندگی نمیکنند. مقاومتگری 14 جولای تمامی روستاها، قصبه، و شهرهای کردستان واقعیت یک خلق را تجربه کرده است. مقاومت 14 جولای امروز به معنای مقاومت آزادی گریلا در کوهها، قیام و سرهلدان خلق در خیابانها و کوچهها در مقابل ظلم وحشیانه دشمن استعمارگر میباشد. این روح که سراسر شمال کردستان را دربرگرفته است، روح کمال پیر و خیری دورمشهاست که ظهور تاریخی بزرگی را به ثمر رساندهاند. این روح امروز از آن خلق شده و شکستناپذیر گشته است.

دولت ترک استعمارگر، همانگونه که در دهه 80  در شخص کادر و ملیتانهای پیشاهنگ PKK خواهان شکست امیدهای خلق کردستان، متلاشی کردن تنظیمات بود و بر این اساس هر گونه فشار، غارت و تجاوز را آشکارا بر خلق وارد آورد، امروز نیز خواهان این است که با از میان برداشتن گریلاهای آزادی کردستان، امیدها و بستر مقاومت خلقمان را بشکند. لذا تمامی این اعمال وحشیانه و غیر انسانی، غیر از شعلهور ساختن نیروی ضربه گریلا و برانگیختن سرهلدانهای خلقمان نتیجه دیگری را در برنخواهد داشت. حزبمان بر پایه پارادایم رهبر آپو در تاسیس جامعه اخلاقی و پولوتیک و دموکرایک خود را پروگرامبندی کرده، بیشتر از هر زمانی دیگر به شفافیت رسیده، و در پیشبرد دعوی آزادی خود به شکلی سازمانی و نیرومند مصمم میباشد.

دولت استعمارگر ترک و حکومت AKP  به رغم تمامی فراخوانیهایمان در جهت دیالوگ و صلح، با حملات نظامی و سیاسی امحا و نابودی را در هدف خود قرار دادهاند، حزبمان در مقابل بر اساس حفظ موجودیت خلقمان و تامین آزادیش مرحله استراتژیک چهارم را آغاز کرده است. این مرحله، مرحله فینال است. این مبارزه تا تامین آزادی رهبریمان و خلقمان با روح فدائیانه 14 جولای ارتقا ادامه خواهد یافت. دولت ترک و حکومت AKP  به هر دری سر زده عادتا همه دنیا را در مقابل جنبش و خلقمان به جنگ وامیدارد، در 31 مین سالگرد عملیات روزه مرگ 14 جولای هیچ حمله و سیاستی نمیتواند از تحقق اعلان اتونومی دموکراتیک خلقمان  ممانعت ورزد.

در سی و یکمین سالگرد این عملیات بزرگ در صدر در راه مقاومتگران 14 جولای و همه شهدای عزیزمان بامعناترین جوابی که به حرکات بآصالتشان بدهیم، اعلان اتونومی دموکراتیک، تعمیق بنای کنفدرالیسم دموکراتیک، ارتقا گریلاگری بر اساس خط دفاع مشروع، گسترش و انبوه سرهلدانهای خلق میباشد. کسب و پیشبرد انقلاب کردستان که رفیق کمال پیر در حسرت آن بود، انقلاب خاورمیانه خواهد شد.

همه ملیتانهای حزبمان باید ژرفای مقاومتگری مقاومتگران 14 جولای که مانیفستویش را با فدا نمودن زندگی خود نوشتهاند را درک کرده، در تحقق گسست ریشهای از مدرنیته کاپیتالیست؛ در پیشبرد طرز پیروزی در تمامی عرصهها به هیچ ضعف و کاستی راه ندهند؛ با گسترش سرهلدانهای خلق و اتحاد ملی خلقمان هیچ حملهای را که بر علیه رهبریمان، خلقمان، و ارزشهایمان انجام شود بیپاسخ نگذاشته؛ جوانان کردستان ایستار رفیق علی چیچک را برای شخصیت خود به عنوان سمبل قرار داده و بر این اساس یک بار دیگر جوانان را به مشارکت انبوه در صفوف آزادی فرا میخوانیم.

شورای رهبری PKK

                                                                                                    

 

آنان طلسم شوم هزاران ساله را شکستند

در سالروز اعدام فرزاد کمانگر, فرهاد وکیلی, شیرین علم هولی و علی حیدریان

یكم می، سمبل مبارزات ایدئولوژیك

شیوه‌ی مبارزاتی PJAK ایران را مجبور به درپیش‌گرفتن راهکارهای بسیار جداگانه‌تری کرد و حمله‌ی یکم می نمونه‌ی بارز آن بود...

همه‌ی حرف‌های تو

تا زمانی که زندانی همچون امرالی هست و زندانی‌یی به‌مانند رهبر آپو, بایستی برای عشق, آزادی و وطن سینه سپر نمود و جسم و جان با آتش محبّت آشنا کرد...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]